Przetargi.pl
sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych do 31.01.2021 r.

Zespół Szkół ogłasza przetarg

 • Adres: 56-504 Dziadowa Kłoda, ul. Słoneczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 62 785 17 25 , fax. 62 785 17 25
 • Data zamieszczenia: 2020-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół
  ul. Słoneczna 5
  56-504 Dziadowa Kłoda, woj. dolnośląskie
  tel. 62 785 17 25, fax. 62 785 17 25
  REGON: 93209089800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsdziadowakloda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sukcesywne dostawy wraz z transportem artykułów żywnościowych do 31.01.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych wraz z transportem do siedziby zamawiającego dla Zespołu Szkół w Dziadowej Kłodzie, podzielonych na 8 części: część I - pieczywo, część II - produkty mleczarskie, część III - różne produkty spożywcze, część IV - drób świeży, część V - produkty mięsno- wędliniarskie, część VI - mrożonki, część VII - owoce i warzywa, część VIII - ziemniaki i produkty z ziemniaków. Zakres zamówienia obejmuje cykliczne dostawy (wraz z rozładunkiem) artykułów spożywczych, transportem wykonawcy, na jego koszt do siedziby zamawiającego. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz muszą spełnić następujące warunki udziału w postępowaniu: 1.1 posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach