Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Węgorzewo

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, Zamkowa 3
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli
  Zamkowa 3
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 001011106
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy węgla kamiennego do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Węgorzewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy węgla kamiennego: sortyment orzech do placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Węgorzewo, w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. w ilości szacunkowej – 125 ton. Dostawy realizowane będą do następujących placówek:na terenie miasta Węgorzewo: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Węgorzewie ul. Zamkowa 6; na terenie Gminy Węgorzewo: Szkoła Podstawowa w Radziejach.Sukcesywne dostawy węgla: sortyment ekogroszek workowany do Szkoły Podstawowej w Perłach, w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r., w ilości szacunkowej – 25 ton, dostarczany w workach nie większych niż 25 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach