Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW ŚWIEŻYCH W I GATUNKU

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 155
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3314091 , fax. 041 3314419
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155 155
  25-563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3314091, fax. 041 3314419
  REGON: 00031990200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna Służby Więziennej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY WARZYW ŚWIEŻYCH W I GATUNKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw świeżych w I gatunku w ilościach i częściach niżej wymienionych: 3.2.1 Część I - dostawy warzyw korzeniowych i bulwiastych w I gatunku 3.2.1.1 pietruszka korzeń CPV 03221100-7 - 55000 kg 3.2.1.2 por CPV 03221100-7 - 9500 kg 3.2.1.3 seler CPV 03221100-7 - 60000 kg 3.2.1.4 burak ćwikłowy CPV 03221100-7 - 20000 kg 3.2.1.5 marchew CPV 03221100-7 - 80000 kg 3.2.1.6 cebula CPV 03221100-7 - 20000 kg 3.2.1.7 ogórek gruntowy CPV 15331130-7 - 8000 kg 3.2.1.8 pomidor CPV 15331130-7 - 9000 kg 3.2.2 Część II - dostawy warzyw kapustnych w I gatunku 3.2.2.1 kapusta biała CPV 03221410-3 - 13000 kg 3.2.2.2 kapusta czerwona CPV 03221410-3 - 5000 kg 3.2.2.3 kapusta pekińska CPV 03221410-3 - 5000 kg 3.2.2.4 kalafior CPV 03221400-0 - 3000 kg 3.2.3 Część III - dostawy warzyw strączkowych w I gatunku 3.2.3.1 fasola Jaś CPV 15331130-7 - 5000 kg 3.2.3.2 groch łuskany CPV 15331130-7 - 5000 kg 3.3 Warzywa pakowane w worki lub skrzynki 15kg - 30kg. 3.4 Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy będą uzależnione od bieżących potrzeb Zamawiającego. 3.5 Częstotliwość dostaw: dostawy należy realizować nie częściej niż jeden raz w tygodniu w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 11:00. Dostawy ogórka, pomidora i kalafiora należy realizować od lipca. 3.6 Zamówienia zamawiający składa telefonicznie lub faksem z trzydniowym wyprzedzeniem. 3.7 Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia w ilościach i terminach określanych przez zamawiającego wraz z fakturą lub rachunkiem. Towar nie może wykazywać oznak zepsucia, uszkodzenia i nieświeżości. W części III wymagane są etykiety z nazwą producenta, nazwą produktu, terminem przydatności do spożycia, składem i wagą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą z części zamówienia o udzielenie której Wykonawca się ubiega w wysokości: 8.1.1 5.000,00 zł. dla części I (dostawy warzyw korzeniowych i bulwiastych w I gatunku) 8.1.2 500,00 zł. dla części II (dostawy warzyw kapustnych w I gatunku) 8.1.3 400,00 zł. dla części III (dostawy warzyw strączkowych w I gatunku) 8.2 Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11.2. niniejszej specyfikacji w jednej lub kilku poniższych formach: 8.2.1 w pieniądzu na nieoprocentowane konto zamawiającego NBP O/O Kielce, nr rachunku: 53 1010 1238 0804 0613 9120 0000; 8.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 8.2.3 w gwarancjach bankowych; 8.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 8.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 8.3 Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt. 8.2.1 wykonawca w tytule przelewu wpisuje: wadium, nr sprawy D/Kw - 220/19/2013. 8.4 Wykonawca wybierając wadium określone w pkt. 8.2.2 - 8.2.5: oryginał składa w oddzielnej kopercie opisanej: wadium, nr sprawy D/Kw - 220/19/2013.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach