Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3709124 , fax. 52 3709125
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 19 19
  85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3709124, fax. 52 3709125
  REGON: 09235474600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.bydgoszcz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy stymulatorów dwujamowych z elektrodami endokawitarnymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331582107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Oferta musi być przez Wykonawcę zabezpieczona wadium w wysokości : Grupa - 1.966,00 zł 8.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a/ pieniądzu, b/ poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c/ gwarancjach bankowych, d/ gwarancjach ubezpieczeniowych, e/ poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. nr 42 poz. 275 ) 8.4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt b-e) - oryginał składa w oddzielnej odpowiednio oznakowanej kopercie w kancelarii szpitala, w terminie do dnia 31.01.2014r. do godz. 10.00 a kopię dołącza do oferty. 8.5. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KB Bank Zachodni WBK S.A. w Bydgoszczy 98 1500 1360 1213 6008 1446 0000 (z zaznaczeniem jakiego postępowania dotyczy) w terminie do dnia 31.01.2014r. do godz. 10.00 - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 8.6. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8.7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8.8. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8.9. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 8.10. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach