Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa standardów analitycznych stosowanych w analizie pozostałości pestycydów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (2 oddzielne Pakiety). 2. Wymagane są standardy, które pochodzą z bieżącej produkcji oraz posiadają wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terytorium UE. 3. Okres ważności dostarczanych standardów nie może być krótszy niż 75% okresu deklarowanego przez producenta. 4. Zamawiający wymaga dostarczania standardów w oryginalnych opakowaniach producenta, opatrzonych terminem ważności oraz oznakowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Wielkości opakowań opisane w formularzu cenowym są wielkościami preferowanymi. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania standardów w innych opakowaniach pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie ilość planowana. 6. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem lub pocztą elektroniczną przez upoważnionych pracowników IO. 7. Planowane dostawy raz w miesiącu. 8. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia. 9. Ubezpieczenie i transport standardów do Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 10. Zamawiający wymaga aby do każdej dostarczanej partii standardów dostarczany był Certyfikat jakości lub Świadectwo kontroli jakości, a w przypadku pierwszej dostawy również karta charakterystyki. 11. Ze względu na specyfikę zamawianego produktu Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu określenia oczekiwanej klasy standardów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę standardy równoważne muszą posiadać właściwości i cechy jakościowe nie gorsze niż standardy podane w załączniku nr 1. Wykonawca w celu udowodnienia jakości zaoferowanych standardów równoważnych załączy do oferty specyfikację jakościową, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie standardów oferowanych z wymaganymi. 12. Zamawiający zastrzega, że ilości wyszczególnione w formularzu cenowym są planowane i mogą ulegać zmianie w trakcie realizacji umowy (zmniejszeniu/zwiększeniu w poszczególnych asortymentach do wysokości 20% ilości danego asortymentu) nie przekraczając maksymalnej wartości przedmiotu umowy. 13. Dokonanie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zakupu mniejszych ilości i asortymentu materiałów w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich zakupu w ilościach planowanych, ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. 14. Zamawiający oświadcza, że wszystkie zakupione standardy wykorzystywane będą do analiz laboratoryjnych/chemicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 240000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach