Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy stałonapięciowych oraz stałonatężeniowych stymulatorów rdzeniowych 16 kontaktowych, elektrod oraz pozostałego niezbędnego osprzętu do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, sprzętu medycznego jednokrotnego użytku do wykonywania ciągłych terapii nerkowych oraz plazmaferez, do posiadanego przez zamawiajacego aparatu Aquarius firmy Edwards Lifesciences

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3296200 , fax. 068 3255808
 • Data zamieszczenia: 2013-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Zyty 26 26
  65-046 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3296200, fax. 068 3255808
  REGON: 97077323100012
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy stałonapięciowych oraz stałonatężeniowych stymulatorów rdzeniowych 16 kontaktowych, elektrod oraz pozostałego niezbędnego osprzętu do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, sprzętu medycznego jednokrotnego użytku do wykonywania ciągłych terapii nerkowych oraz plazmaferez, do posiadanego przez zamawiajacego aparatu Aquarius firmy Edwards Lifesciences
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia o łącznej wartości szacunkowej 231 350,00 PLN (zamówienie podstawowe i uzupełniające) są sukcesywne dostawy stałonapięciowych oraz stałonatężeniowych stymulatorów rdzeniowych 16 kontaktowych, elektrod oraz pozostałego niezbędnego osprzętu do leczenia przewlekłych zespołów bólowych, sprzętu medycznego jednokrotnego użytku do wykonywania ciągłych terapii nerkowych oraz plazmaferez, do posiadanego przez zamawiającego aparatu Aquarius firmy Edwards Lifesciences
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331582107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szpital.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach