Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej.

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Lubańska 11-12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
  ul. Lubańska 11-12
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  REGON: REGON 231161448
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spzoz.zgorzelec.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych i kosmetyków do Apteki Szpitalnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy, załącznik nr do 3 SWZ - Opis przedmiotu zamówienia oraz projekt umowy załącznik nr 6 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Numeracja zgodna z SWZ.6. Warunki udziału w postępowaniu. Obligatoryjne podstawy wykluczeniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:6.1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach związanych w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U z 2022r. poz. 835).6.1.2.spełniają warunki udziału w postępowaniu:6.1.2.1 dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie określa warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.- dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia/koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej/składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1977 t.j. ze zm.) (dotyczy pozycji zakwalifikowanych jako środki antyseptyczne do odkażania skóry i błon śluzowych w załączniku nr 3 do SWZ ).Oświadczenie o powyższym należy złożyć w załączniku nr 5 do SWZ, które wstępnie potwierdzi spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym6.1.2.2 dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej- Zamawiający nie określa warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej.6.1.2.3 dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający nie określa warunku zdolności technicznej lub zawodowej.6.2. Zamawiający dokona wstępnej oceny czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 i 5 do SWZ6.3. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu i złożył oświadczenie wg treści załącznika nr 4 do SWZ dotyczący podwykonawców (art. 462 ust. 5 ustawy PZP).6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 4 i 5 do SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.6.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem (załącznik 4 i 5 do SWZ), także oświadczenie (załącznik 4 i 5 do SWZ) podmiotu udostępniającego zasoby, wstępnie potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-07-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach