Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych do Zakładu Karnego w Gdańsku - Przeróbce

Zakład Karny Gdańsk Przeróbka ogłasza przetarg

 • Adres: 80-758 Gdańsk, ul. Siennicka 23
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 058 301-60-33 w. 301
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny Gdańsk Przeróbka
  ul. Siennicka 23 23
  80-758 Gdańsk
  tel. 058 301-60-33 w. 301
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy ryb i przetworów rybnych do Zakładu Karnego w Gdańsku - Przeróbce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Ryba mrożona z rodziny dorszowatych (tusza) w kartonach 20-25 kg - w ilości 700 kg, 2) Sałatka śledziowa luzem w wiaderkach 5-10 kg - w ilości 400 kg, 3) Płaty śledziowe mrożone luzem w kartonach 20-25 kg - w ilości 600 kg, 4) Śledź solony płaty w wiaderkach 5-10 kg - w ilości 1000 kg, 5) Paprykarz szczeciński w puszce a 300-330 g - w ilości 1450kg, 6) Pasta rybna w wiaderkach 4-5 kg - w ilości 325 kg, 7) Tuńczyk w puszce w kawałkach w oleju a 150-180 g - w ilości 100 kg, 8) Szprot w pomidorach w puszce a 100-330 g - w ilości 750 kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 152200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach