Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Sosnówce na okres od 01.05.2020 do 30.04.2021

Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce ogłasza przetarg

 • Adres: 58-564 Sosnówka, Liczyrzepy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757610237, 757610237 , fax. 757610326
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Sosnówce
  Liczyrzepy 87
  58-564 Sosnówka, woj. dolnośląskie
  tel. 757610237, 757610237, fax. 757610326
  REGON: 001242521
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.jeleniogorski.sisco.info/?id=440

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Sosnówce na okres od 01.05.2020 do 30.04.2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów spożywczych dla DPS w Sosnówce na okres od 01.05.2020 do 30.04.2021
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie, c) zdolności technicznej lub zawodowej – Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: zrealizował minimum 2 dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających w szczególności na dostawie produktów spożywczych, o wartości nie mniejszej niż 8.000 zł brutto każda. W wykazie należy podać wartość, daty i miejsca wykonania oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane prawidłowo (załącznik nr 10 do SIWZ) wraz z załączonymi dowodami. Zamawiający uzna za dowody potwierdzające należyte wykonanie dostaw referencje, rekomendacje, listy polecające, faktury VAT (jeżeli umowa przewidywała, że zapłata faktury następuje po należytym wykonaniu przedmiotu umowy) oraz inne dokumenty, z których treści wynika, że dostawy zostały wykonane należycie. 2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków zgodnie z formuła „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu dostarczonym przez wykonawców. 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest przedstawienie referencji dotyczących dotychczasowej współpracy z podmiotami w zakresie dostaw od minimum dwóch podmiotów. Informacja ta zawarta jest w Załączniku Nr 7 do SIWZ. 4. Zamawiający nie dopuszcza do współpracy wykonawców, którzy polegają na zasobach innych podmiotów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Załącznik nr 1 - formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – warzywa i owoce. 2. Załącznik nr 2 - formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – mięso, drób, podroby, konserwy mięsne oraz wędliny. 3. Załącznik nr 4 - formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – produkty spożywcze i przetwory warzywno-owocowe, nabiał i produkty mleczarskie oraz jaj. 4. Załącznik nr 5 - formularz asortymentowo – cenowy obejmuje dostawę produktów spożywczych – pieczywa i wyrobów cukierniczych. 5. Załącznik nr 6 – formularz oferty 6. Załącznik nr 7 - oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy- warunki udziału 7. Załącznik nr 8 - oświadczenie z art. 25 a ust. 1 ustawy-podstawy wykluczenia 8. Załącznik nr 9 - projekt umowy 9. Załącznik nr 10 - wykaz dostaw

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach