Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy produktów ogólnospożywczych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku

Publiczne Przedszkole nr 3 ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Bohaterów Modlina 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczne Przedszkole nr 3
  Bohaterów Modlina 26
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  REGON: 013003333
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pp3.przedszkola.net.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy produktów ogólnospożywczych dla Publicznego Przedszkola nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów ogólnospożywczych. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje kosztorysu w danej części.Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach