Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK WRAZ ZE ŚRUBAMI DO NASADY DALSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I KOŚCI STRZAŁKOWEJ ORAZ PIERŚCIENI MALYUGINA

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
  REGON: 19146700800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY PŁYTEK WRAZ ZE ŚRUBAMI DO NASADY DALSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I KOŚCI STRZAŁKOWEJ ORAZ PIERŚCIENI MALYUGINA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy płytek wraz ze śrubami do dalszej nasady kości ramiennej i kości strzałkowej oraz pierścieni Malyugina w 3 zadaniach przez okres 24 miesięcy, różnego rodzaju o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ, w tym: Zadanie 1 - płytki wraz ze śrubami do nasady dalszej kości ramieniowej w łącznej ilości 1 185 sztuk Zadanie 2 - pierścienie Malyugina w łączniej ilości 36 sztuk Zadanie 3 - płytki wraz ze śrubami do kości strzałkowej w łącznej ilości 915 sztuk CPV - 33 18 31 00 -7 - (Implanty ortopedyczne) CPV - 33 16 22 00 -5 - (Przyrządy używane na salach operacyjnych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331831007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach