Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego do realizacji projektu pt. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-07, z dnia 15.09.2009 r

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy plastików i szkła laboratoryjnego do realizacji projektu pt. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-07, z dnia 15.09.2009 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa plastików i szkła laboratoryjnego wyszczególnionych w załączniku nr 1. Wymagane są materiały fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych, w opakowaniach, które uniemożliwiają zdekompletowanie oraz chronią przed uszkodzeniem. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 21 dni od dnia złożenia zamówienia. Planowane dostawy raz w miesiącu. Ilości wyszczególnione w formularzu cenowym są planowane i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (zmniejszeniu/zwiększeniu w poszczególnych asortymentach do wysokości 20% ilości danego asortymentu) nie przekraczając maksymalnej wartości przedmiotu umowy. Dokonanie przez Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy zakupu mniejszych ilości i asortymentu materiałów w stosunku do zawartych w formularzu cenowym nie spowoduje obowiązku ich zakupu w ilościach planowanych, ani też nie stanowi podstawy dochodzenia wynagrodzenia lub roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę. Wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 nazwy i numery katalogowe zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy materiałów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Zaoferowane przez Wykonawcę plastiki i szkło laboratoryjne równoważne muszą odpowiadać wszystkim cechom jakościowym określonym przez producenta. W celu udowodnienia równoważności Wykonawca załączy do oferty certyfikat jakości, świadectwo kontroli jakości lub inny równoważny dokument, który umożliwi porównanie materiałów oferowanych z wymaganymi. Zamawiający wymaga załączenia do oferty próbek dla następujących pozycji: Pakiet nr 1- poz. 36, Pakiet nr 5 - poz. 1-9. Przez próbkę rozumie się ilość sztuk poszczególnych materiałów wskazanych w formularzu cenowym. Załączone próbki będą sprawdzone w laboratorium użytkownika tj. końcówki - wykonanie testowego dozowania prób, probówki - napełnione cieczą użyte w urządzeniach laboratoryjnych (np. wirówka). Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337930005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach