Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Bircza w latach 2018-2020

Nadleśnictwo Bircza ogłasza przetarg

 • Adres: 37740 Bircza, Stara Bircza 99
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 65 22 280 , fax. 16 65 22 281
 • Data zamieszczenia: 2018-10-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bircza
  Stara Bircza 99
  37740 Bircza, woj. podkarpackie
  tel. 16 65 22 280, fax. 16 65 22 281
  REGON: 65050229600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_bircza
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy paliw płynnych na potrzeby Nadleśnictwa Bircza w latach 2018-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych bezpośrednio do zbiorników samochodowych oraz pojemników przystosowanych do przechowywania paliw płynnych na stacjach paliwowych wykonawcy (punktach sprzedaży) realizowana sukcesywnie w trakcie obowiązywania umowy następujących paliw: • oleju napędowego w ilości 99000 litrów bezpośrednio do zbiorników samochodowych lub do przystosowanych pojemników • benzyny bezołowiowej minimum 95 oktanowej w ilości 1500 litrów bezpośrednio do zbiorników samochodowych. 2. Podana ilość paliwa stanowi prognozowane zapotrzebowanie przewidziane do zakupu przez Zamawiającego w okresie realizacji umowy i nie jest wartością obligatoryjną. Zamawiający zastrzega, że z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia ilość zakupionego paliwa może być niższa od prognozowanego. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą na podstawie faktycznie zakupionego paliwa tj. oleju napędowego, benzyny bezołowiowej. W przypadku, gdy faktycznie zakupiona ilość paliwa będzie niższa niż prognozowane, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3. Rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo i mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością w maksymalnej możliwej do przewidzenia wielkości, w toku wykonywania umowy może wystąpić konieczność zwiększenia rozmiaru niektórych elementów realizowanej dostawy. Faktycznie potrzebna ilość paliwa może odbiegać od planowanej z uwagi na czynniki niemożliwe do przewidzenia na etapie planowania zamówienia, np.: zakup nowych pojazdów, zwiększenie zapotrzebowania w wyniku zwiększenia prac. 4. Zamawiający zastrzega, że wyszczególnione w pkt. 1 paliwa płynne powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015, poz. 1680 z późn. zm.) a także spełniać normy: - PN-EN 228:2013-04 – dla benzyny bezołowiowej, lub równoważne - PN-EN 590:2013-12 – dla oleju napędowego, lub równoważne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24611100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie obrotu paliwami płynnymi (wydaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji i danych zawartych w dokumentach o których mowa w pkt. 9. tj. w oparciu o Koncesję na obrót paliwami płynnymi
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania) b) Oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków w postępowaniu) c) Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty, a także pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), jeśli dotyczy. d) Wypełniony formularz ofertowy zgodny w treści z wzorem - załącznikiem nr 1 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach