Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020

Urząd Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-713 Kazanów, pl. Partyzantów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6766033, 6766035 , fax. 486 766 055
 • Data zamieszczenia: 2019-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kazanowie
  pl. Partyzantów 28
  26-713 Kazanów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6766033, 6766035, fax. 486 766 055
  REGON: 53205600000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego na sezon grzewczy 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy będą łączone do poszczególnych placówek i realizowane w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia obejmującego daną partię oleju. jednorazowo będzie zamawiane od 2.000 do 10.000 litrów. Zamawiający będzie składał zamówienie telefonicznie, faxem lib poprzez pocztę elektroniczną. Do każdej dostawy wykonawca musi dołączyć świadectwo jakości paliwa. Termin realizacja zamówienia: - rozpoczęcie - z dniem zawarcia umowy; zakończenie 15.04.200
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - posiadanie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkr 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 755 z późn. zm.)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach