Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 160.000 litrów – do 31.12.2021 roku

Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu ogłasza przetarg

 • Adres: 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka J. Piłsudskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8641840 lub 73 , fax. 468 641 871
 • Data zamieszczenia: 2021-09-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 65
  96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie
  tel. 046 8641840 lub 73, fax. 468 641 871
  REGON: 75015199400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sochaczew-powiat.bip.org.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w ilości do 160.000 litrów – do 31.12.2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego (oleju napędowego grzewczego; oleju napędowego do celów grzewczych) w ilości do 160.000 litrów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego w terminie od dnia podpisania umowy (nie wcześniej jednak, niż od dnia 1 stycznia 2021 roku) do dnia 31 grudnia 2021 roku. Olej opałowy powinien spełniać wymagania Zamawiającego, zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej określającej parametry fizyko – chemiczne oleju opałowego. Specyfikacja techniczna stanowi integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Realizacja dostaw odbywać się będzie na rzecz Powiatu Sochaczewskiego (zgodnie z zasadami w zakresie centralizacji VAT), z obowiązkiem wystawiania faktur w oparciu o poniższe dane: Powiat Sochaczewski; ul. Piłsudskiego 65; 96 – 500 Sochaczew; NIP 837 – 15 – 11 – 868, na rzecz następujących odbiorców: 1) Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 65, 96 – 500 Sochaczew; tel.: (0 – 46) 864 – 18 – 40 lub 73, faks: (0 – 46) 864 – 18 – 71, kotłownia – ulica Ziemowita 10. Przewidywane roczne zapotrzebowanie – 10.000 litrów, 2) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy „Dom na Szlaku” w Załuskowie, Załusków 8, 96 – 521 Brzozów, Gmina Iłów; tel./faks: (0 – 24) 277 – 41 – 53. Przewidywane roczne zapotrzebowanie – 40.000 litrów, 3) Zespół Szkół w Erminowie, Erminów 1, 96 – 514 Rybno; tel./faks: (0 – 46) 862 – 24 – 04. Przewidywane roczne zapotrzebowanie – 40.000 litrów, 4) Dom Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, ulica Wyszogrodzka 101 (Prewentorium), 96 – 512 Młodzieszyn; tel./faks: (0 – 46) 863 – 55 – 07. Przewidywane roczne zapotrzebowanie – 40.000 litrów. 5) Rezerwa technologiczna (dla innych jednostek organizacyjnych Powiatu): 30.000 litrów. Przewidywane zapotrzebowanie na olej opałowy lekki oszacowano na podstawie danych zużycia oleju z lat ubiegłych oraz najlepszej wiedzy zamawiającego co do potrzeb w okresie realizacji zamówienia. Zamawiający nie gwarantuje dostawcy, że złoży zamówienie (sumaryczne) w pełnym wymiarze. Jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie w czasie realizacji zamówienia, wynikającego głównie z warunków pogodowych. Warunki realizacji zamówienia – dostaw: 1) Dostawy realizowane muszą być transportem wykonawcy, samochodem cysterną z wężem spustowym o długości co najmniej 30 m lub autocysterną zapewniającą prawidłową i bezkolizyjną realizację dostaw. 2) Dostawy powinny być realizowane w godzinach 8.00 – 16.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 3) Miejscem realizacji zamówienia będzie dostawa oleju do oddzielnych kotłowni. 4) Realizacja dostaw – na podstawie pisemnych (listownie / mail / faks) zapotrzebowań Zamawiającego oraz wzorca zamówienia Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach