Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych do obiektu Zamawiającego w roku 2023

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W SOMPOLNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 62-610 Sompolno, ul. Gimnazjalna 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2714023
 • Data zamieszczenia: 2022-12-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I TECHNICZNYCH W SOMPOLNIE
  ul. Gimnazjalna 2
  62-610 Sompolno, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2714023
  REGON: 000235884
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zspsompolno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych do obiektu Zamawiającego w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego do celów opałowych w łącznej ilości 40 000 litrów w roku 2023 do obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Sompolnie przy ul. Gimnazjalnej 2.Olej opałowy objęty przedmiotem zamówienia powinien spełniać wymagania jakościowe dla tego typu produktu i musi charakteryzować się niżej podanymi parametrami technicznymi,:• wartość opałowa - nie niższa niż 42,6 MJ/kg• zawartość siarki - nie więcej niż 0,10 % (m/m)• temperatura płynięcia - nie wyższa niż -200C• temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 0C• gęstość w temp.150C - nie większa niż 860 kg/m3.Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdz. III SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi;b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie w wykonywaniu podobnych zamówień, tj. wykonał należycie, lub również wykonuje należycie ( w przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych), w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej dwie dostawy oleju opałowego, w ilości łącznej minimum 80.000 litrów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-05

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach