Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy nawozów

Instytut Ogrodnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 833 20 21 , fax. 46 833 32 28
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Ogrodnictwa
  ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 1/3
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 833 20 21, fax. 46 833 32 28
  REGON: 10102334200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inhort.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nawozów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostawa nawozów wyszczególnionych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamówienie obejmuje 4 odrębne pakiety. 3. Wymagane są nawozy pełnowartościowe, bardzo dobrej jakości, pochodzące z bieżącej produkcji, w opakowaniach, które chronią przed uszkodzeniem i są oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają minimum 12 miesięczny termin przydatności do stosowania licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. 4. Przewiduje się realizację zamówienia partiami, w oparciu o szczegółowe zamówienia składane faksem przez upoważnionych pracowników IO. 5. Dostawy poszczególnych partii powinny być realizowane w przeciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia. 6. Wielkość opakowań opisana w poszczególnych Pakietach jest wielkością preferowaną. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania nawozów w innych opakowaniach (zbliżonych wielkością), pod warunkiem jednoczesnej zmiany ilości opakowań w sposób, który zapewni zapotrzebowanie Zamawiającego określone w kolumnie ilość planowana. 7. Transport nawozów do siedziby Zamawiającego odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca powinien zapewnić takie opakowanie nawozów, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości podczas transportu. 8. Wskazane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 nazwy zostały podane w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia i służą ustaleniu oczekiwanej klasy nawozów. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie nawóz o właściwościach takich samych bądź lepszych w stosunku do wymaganego przez Zamawiającego. 9. Wskazane ilości w załączniku nr 1 do SIWZ są wielkościami planowanymi przyjętymi do celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w ww. zakresie. 10. Zamawiający w trakcie realizacji umowy może dokonać przesunięć ilościowych poszczególnych nawozów wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ wg bieżących potrzeb, przy niezmiennej wartości umowy. 11. Zamawiający gwarantuje zakup 40% nawozów. Nie wykupienie przez Zamawiającego 60% przedmiotu zamówienia, nie może stanowić podstawy do roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowania warunków zamówienia. 12. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy, może skorzystać z prawa opcji i powiększyć ilość realizowanych nawozów wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ, jednak nie więcej niż o 10% wartości brutto umowy. 13. Warunki skorzystania z prawa opcji: a) skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku zaistnienia dodatkowych potrzeb Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności większe niż przewidywane zapotrzebowanie na nawozy; b) Zamawiający ma prawo skorzystać z prawa opcji w terminie trwania umowy; c) o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie, Zamawiający poinformuje Wykonawcę oświadczeniem, tj. poprzez złożenie zamówienia szczegółowego. Brak stosownego zamówienia świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub w części (jeśli Zamawiający skorzysta częściowo z zamówień opcjonalnych); d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i we wzorze umowy. 14. Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 244400000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach