Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy nabiału i jaj kurzych do Zakładu Karnego w Żytkowicach

ZAKŁAD KARNY W ŻYTKOWICACH ogłasza przetarg

 • Adres: 26-930 Garbatka-Letnisko, Brzustów 62
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 666 10 00 , fax. 48 61 46 030
 • Data zamieszczenia: 2023-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD KARNY W ŻYTKOWICACH
  Brzustów 62
  26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie
  tel. 48 666 10 00, fax. 48 61 46 030
  REGON: 001038200
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy nabiału i jaj kurzych do Zakładu Karnego w Żytkowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy nabiałuDostawy jaj kurzych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu orazspełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu:1) Wykonawca spełni warunek zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, jeżeli:Wykonawca spełni warunek jeżeli figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym;2) Wykonawca spełni warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzeniaokreślonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeżeli: Zamawiający nie wyznacza warunkuw tym zakresie;3) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lubfinansowej, jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;4) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lubzawodowej jeżeli wykaże, że: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiadawymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, wszczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inneprzedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacjęzamówienia.Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:1. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadkuwykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winnobyć załączone do oferty;2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,o których mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy zwykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;3. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofertyoświadczenie, z którego wynika, które roboty dostawy wykonają poszczególni wykonawcy;4. oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowaniaskłada każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Podwykonawstwo.1. wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy(podwykonawcom);2. zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowychczęści zamówienia;3. zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyćpodwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tychpodwykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach