Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, opasek, rękawów dzianych, waty oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 41-605 Świętochłowice, ul. Chorzowska 38
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2455041 , fax. 32 2453440
 • Data zamieszczenia: 2022-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. Chorzowska 38
  41-605 Świętochłowice, woj. śląskie
  tel. 32 2455041, fax. 32 2453440
  REGON: 000311450
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych, opasek, rękawów dzianych, waty oraz obłożeń operacyjnych na potrzeby Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompresy gazowe, jałoweSterylne opatrunki samoprzylepneKompresy gazowe, niejałoweKompresy z waty celulozowej w rolceWyroby z gazy jałowej z nitką RTGOpaski, rękawy dzianeOpatrunki (1)Przylepce, paski do zamykania ranSetony, gaza jałowaOpatrunek hydrowłóknisty, zawierający srebro jonoweOpatrunki hydrokoloidowe (2)Wata, chusta trójkątnaZestaw dla noworodkaOpatrunki jałowe (3)Opatrunki jałowe (4)Zestawy obłożeń (1) uniwersalnych i uniwersalnych wzmocnionychZestawy obłożeń (2) do porodu naturalnegoZestawy obłożeń (3)Obłożenia operacyjne (1)Opatrunki hemostatyczneZestawy obłożeń (4) do cięcia cesarskiegoObłożenia operacyjne (2)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141110-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach