Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 84-150 Hel, ul. Boczna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 904 260, , fax. 58 572 10 83
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
  ul. Boczna 10
  84-150 Hel, woj. pomorskie
  tel. 586 904 260, , fax. 58 572 10 83
  REGON: 19006639400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portal.szpitalhel.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych i wyrobów medycznych jednorazowego użytku do 115 Szpitala Wojskowego SP ZOZ w Helu w podziale na 13 pakietów: PAKIET 1 - Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, ulegające hydrolizie w 60-90 dni. PAKIET 2 - Nici wchłanialne syntetyczne, plecionka, powlekane, atraumatyczne, ulegające hydrolizie w 60 – 70 dni. PAKIET 3 - Nici wchłanialne syntetyczne, monofilament, ulegające hydrolizie w 42 dni. PAKIET 4 - Nici niewchłanialne, nylonowe, monofilament. PAKIET 5 - Nici niewchłanialne, poliestrowe, plecione, powlekane. PAKIET 6 - Nici niewchłanialne, polipropylenowe, naczyniowe, monofilament. PAKIET 7 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku. PAKIET 8 - Sprzęt medyczny jednorazowego użytku wkłuć specjalistycznych PAKIET 9 – Końcówki do Shavera artroskopowego typ FORMULA PAKIET 10 - System do pobierania krwi metodą próżniową. PAKIET 11 - Materiały opatrunkowe i wyroby medyczne jednorazowego użytku cz. I PAKIET 12 - Materiały i wyroby medyczne jednorazowego użytku cz. II PAKIET 13 - Endoskopia - materiały i wyroby medyczne jednorazowego użytku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 2 do SIWZ– formularz asortymentowo-cenowy. 3. Przedmiot zamówienia zaoferowany przez Wykonawcę musi odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175). 4. Opakowanie jednostkowe handlowe przedmiotu zamówienia musi zawierać (w języku polskim): nazwę wyrobu, ilość w opakowaniu, rodzaj materiału, producenta, serię, datę przydatności, znak CE. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym ogólnej ilości materiałów medycznych wg opakowań obecnie istniejących na rynku, jeśli dany artykuł jest konfekcjonowany w innych opakowaniach niż wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ. Niemniej ostateczna ogólna ilość musi być taka sama jak wskazana w SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. (Wzór złącznik nr 5 do SIWZ – należy złożyć w oryginale.) Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach