Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH STYMULATORÓW SERCA, KARDIOWERTERÓW - DEFIBRYLATORÓW ORAZ INTRODUCERÓW

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
  REGON: 19146700800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH STYMULATORÓW SERCA, KARDIOWERTERÓW - DEFIBRYLATORÓW ORAZ INTRODUCERÓW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów- defibrylatorów i introducerów dla potrzeb Oddziału Kardiologii Szpitala w 5 zadaniach o parametrach szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ w tym: - stymulatorów serca jednojamowych z elektrodą - 50 szt; - kardiowerterów - defibrylatorów jednojamowych z elektrodą - 30 szt; - kardiowerterów - defibrylatorów z funkcją stymulacji resynchronizującej z elektrodami i zestawami do intubacji i kontrastowaniu zatoki wieńcowej, prowadnikiem OTW- 10 szt; - introducerów - 250 szt. CPV: 33.18.22.00 - 1 (Urządzenia do stymulacji pracy serca) CPV: 33.18.21.00 - 0 (Defibrylatory) CPV: 33.18.22.10 - 4 (Rozruszniki serca)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331822001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach