Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy gazu LPG w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Studziwodzka
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 7318211, , fax. 85 7318210
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Studziwodzka 37
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 7318211, , fax. 85 7318210
  REGON: 15169600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pkbielsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy gazu LPG w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. gazu płynnego propan butan do stacji paliw Zamawiającego położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37 w ilości minimalnej 100 000 litrów. 2. Wskazana w pkt 1 ilość gazu jest ilością minimalną. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, tj. w okresie trwania umowy zakupu większych ilości paliw (do 30% wartości zamówienia podstawowego) w zależności od zapotrzebowania wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków rynkowych. Maksymalna ilość paliw z uwzględnieniem prawa opcji określona zostaje na 130 000 litrów. 3. Zamawiający dysponuje dwoma zbiornikami na gaz LPG o pojemności 4800 litrów każdy. 4. Wykonawca będzie dostarczał LPG przez cały okres obowiązywania umowy partiami w następnym dniu roboczym od momentu otrzymania zapotrzebowania telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną, do stacji paliw należącej do PK Sp. z o.o. zlokalizowanej w Bielsku Podlaskim przy ul. Studziwodzkiej 37. 5. Dostawy będą odbywać się w dni robocze od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia własnymi środkami transportu (autocysternami). 7. Autocysterny winny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U.2020.154 t.j. ze zm.) 8. Dostarczany gaz musi spełniać wszystkie wymaganie jakościowe określone w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz.U.2016.540) oraz europejskiej normie EN 589:2006 obowiązującej w Polsce w wersji PN-EN 589 z czerwca 2009 r. 9. Dostarczona ilość gazu LPG fakturowana będzie w temperaturze rzeczywistej. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki elektroniczne oraz drukarki umożliwiające zrobienie wydruku z dostawy zawierającego informacje o ilości dostarczonego produktu, to Zamawiający wymaga wykonania oraz przedłożenia takiego wydruku. W przypadku realizowania dostaw autocysternami wyposażonymi w liczniki analogowe, wymóg ten nie dotyczy danego Wykonawcy. 10. Rozładunek gazu LPG u Zamawiającego będzie realizowany przez Wykonawcę na jego koszt, łącznie ze sporządzeniem rocznego sprawozdania z rozładunku towarów niebezpiecznych przez uprawnioną osobę. 11. Wykonawca winien jest dołączyć do każdej dostawy przed jej rozładunkiem aktualne świadectwo jakości lub orzeczenie laboratoryjne dla danej partii gazu LPG wydane przez upoważnione laboratorium specjalistyczne wraz z dowodem wydania (dokumentem przewozowym) zawierającym nazwę produktu oraz jego producenta. 12. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego gazu PLG jest niezgodna z przedstawionym świadectwem jakości, Wykonawca dokona niezwłocznie, na własny koszt jego wymiany oraz pokryje wszystkie koszty naprawy szkód powstałych z tego tytułu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09133000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto w banku PeKaO S.A Nr rachunku Zamawiającego: 55 1240 5211 1111 0000 4924 5437, z dopiskiem na przelewie: „Wadium – Sukcesywne dostawy gazu LPG w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji / obrotu gazem skroplonym LPG, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2020.833 t.j.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ: 1.1 Oświadczenie wstępne Wykonawcy - wg Załącznika Nr 2 do SIWZ. 1.2 Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ – jeżeli dotyczy. 1.3 Pełnomocnictwo złożone w oryginale – jeżeli dotyczy: 1.3.1 w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisywania oferty lub podpisywania oferty i zawarcia umowy, 1.3.2 w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.4 Wadium, w formie niepieniężnej wniesione w oryginale. 2 OŚWIADCZENIA, KTÓRE MA ZŁOZYĆ KAŻDY WYKONAWCA W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP: 2.1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wykaz złożonych w danym postępowaniu ofert. 3. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO – dotyczy Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 3.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp: 3.1.1 Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji / obrotu gazem skroplonym (LPG)), wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3.1.2 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp: 3.2.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch i więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). 3.2.2 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 3.2.1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną