Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO MIĘSA, WĘDLIN, PODROBÓW I PRODUKTÓW KONSERWOWYCH

Zakład Karny w Kamińsku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
 • Data zamieszczenia: 2019-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kamińsku
  Kamińsk, ul. Obrońców Westerplatte 1
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 617 400, , fax. 89 761 70 77
  REGON: 32012400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY DO MAGAZYNU ŻYNOŚCIOWEGO ZAMAWIAJĄCEGO MIĘSA, WĘDLIN, PODROBÓW I PRODUKTÓW KONSERWOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego mięsa, wędlin, podrobów i produktów konserwowych CZĘŚĆ 1 – mięso i podroby wieprzowe oraz mięso wołowe; Mięso mielone wieprzowe - 1 800 kg Mięso gulaszowe wieprzowe - 6 500 kg Mięso wołowe ścinki - 180 kg Mięso wołowe b/k - 180 kg Karkówka wieprzowa - 100 kg Szynka wieprzowa b/k - 1 400 kg Serca wieprzowe - 2 500 kg Słonina wieprzowa- pasy - 600 kg Łopatka wieprzowa - 100 kg Wątroba wieprzowa - 3 000 kg Żeberka wieprzowe - paski - 300 kg CZĘŚĆ 2 – wędliny wieprzowe; Blok kanapkowy - 2 800 kg Kaszanka baton - 3 500 kg Kiełbasa leśna - 2 700 kg Kiełbasa parówkowa cienka - 3 300 kg Kiełbasa popularna - 2 700 kg Kiełbasa serdelkowa - 3 300 kg Kiełbasa biała parzona - 330 kg Kiełbasa toruńska - 200 kg Kiełbasa wiejska - 200 kg Kiełbasa zwyczajna - 5 000 kg Luncheon meat - 2 600 kg Mielonka śniadaniowa - 2 800 kg Mortadela wieprzowa - 2 800 kg Metka cebulowa - 280 kg Podgardle wędzone - 900 kg Polędwica z pieczarkami - 220 kg Polędwica z warzywami - 220 kg Salceson włoski - 2 800 kg Serwolatka - 2 500 kg Smalec kanapkowy w kostce - 480 kg Szynkowa - 220 kg CZĘŚĆ 3 – wędliny drobiowe; Blok drobiowy - 750 kg Kanapkowa drobiowa - 750 kg Kiełbasa śląska drobiowa - 750 kg Kiełbasa złota drobiowa - 750 kg Kiełbasa zwyczajna drobiowa - 750 kg Mielonka drobiowa - 750 kg Mortadela drobiowa - 750 kg Parówki drobiowe (paluszki) - 750 kg Polędwica drobiowa - 750 kg Przysmak drobiowy - 750 kg Serdelki drobiowe - 750 kg Szynkowa z piersi drobiowej - 750 kg CZĘŚĆ 4 – mięso drobiowe; Ćwiartka z kurczaka (noga z kurczaka) - 800 kg Udo z kurczaka (bez podudzia) - 400 kg Porcja rosołowa z kurczaka - 540 kg CZĘŚĆ 5 – konserwy mięsne; Konserwa mięsna typu tyrolska - 1 860 kg Konserwa mięsna typu turystyczna - 1 860 kg Konserwa mięsna typu mielonka - 1 860 kg Konserwa mięsna - 1 456 kg CZĘŚĆ 6 – pasztety konserwowe. Pasztet konserwowy drobiowy - 1 860 kg Pasztet konserwowy wieprzowy - 1 860 kg Pasztet drobiowy z papryką - 1 456 kg Pasztet drobiowy z pomidorami - 1 456 kg Pasztet konserwowy drobiowy - 200 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15110000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się spełnieniem tego warunku składając wypełnione przez osobę upoważnioną oświadczenie stanowiące wzór Załącznik nr 2 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy cenowej Wykonawcy - załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach