Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64-700 Czarnków, ul. Kościuszki
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 067 35 28 090 , fax. 067 35 28 171
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 96
  64-700 Czarnków, woj. wielkopolskie
  tel. 067 35 28 090, fax. 067 35 28 171
  REGON: 30852500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.czarnkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zoz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy chirurgicznych obłożeń jednorazowych - zgodnie z asortymentem określonym w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na Formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SI2. 2. Oświadczenie RODO – stanowiące zał. Nr 5 do SIWZ 3. Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP. 4. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane (nie jest wymagane)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach