Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy autoklawowalnej paszy hodowlanej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym hodowanych za barierą sanitarną ( SPF ) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7485400 , fax. 085 7485627
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7485400, fax. 085 7485627
  REGON: 00028860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy autoklawowalnej paszy hodowlanej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym hodowanych za barierą sanitarną ( SPF ) do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Pasza hodowlana dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym hodowanych za barierą sanitarną (SPF). 2) Opakowanie w workach 2 - 3 warstwowych - 6,5kg 3) Status paszy: sterylna, sterylizowana promieniami gamma 25kGy 4) Powtarzalność składu paszy - różnica w składzie nie może przekraczać 0,3% 5) Wskazane jest posiadanie certyfikatów jakości: a) ISO 9000: 2000; HCCP bądź porównywalne - dla pasz, b) ISO 14001 - do procesu sterylizacji. 6) Stałość składników odżywczych: witamin, kwasów tłuszczowych. 7) Możliwość dostarczania Analizy składu do każdej partii towaru. 8) Pasza dostarczana na nowych paletach - drewniane palety higieniczne. 9) Brak zawartości mączki rybnej w składzie paszy (problem z TSE). 10) Czas dostawy od złożenia zamówienia: do 5 tygodni. 11) Źródła energii do metabolizmu paszy dla: a) Myszy: - 52 - 55% węglowodany - 10 -12% tłuszcze - 35 -37 % białko b) Myszy nude: - 44 - 46% węglowodany - 13 - 15% tłuszcze - 40 - 42% białko c) Szczurów: - 53 - 55% węglowodany - 9 - 11% tłuszcze - 35 - 37% białko 12) Zawartość białek zwierzęcych: zdecydowanie brak. 13) Zawartość nitrozoamin (wskazany brak). 14) Długość terminu ważności paszy: minimum 6 miesięcy. 15) Forma pasz - granule 10mm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 157000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach