Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (cukru) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się Zakładzie Karnym w Rzeszowie.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35322 Rzeszów, ul. Załęska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 580 700 , fax. 0-17 8535420
 • Data zamieszczenia: 2018-03-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  ul. Załęska 76
  35322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 580 700, fax. 0-17 8535420
  REGON: 590467
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny w Rzeszowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (cukru) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się Zakładzie Karnym w Rzeszowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułu spożywczego (cukru) do magazynu Zamawiającego mieszczącego się Zakładzie Karnym w Rzeszowie w asortymencie i ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ. Pakiet I, Lp. , Asortyment, Kod CPV, Jed. miary, Ilość, 1. Cukier kryształ luz – op. do 30, kg 15831000- 2, kg 21 000. Określona w formularzu ofertowym ilość towaru jest wielkością szacunkową. Zamawiający informuje że rzeczywista ilość pobranych artykułów może odbiegać od ilości planowanej. Przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, nie wymagające skomplikowanego opisu. Zamówienie obejmuje dostawę typowego produktu spożywczego objętego produkcją masową, seryjną, dostępnego w stałej ofercie podmiotów realizujących tego typu zamówienia. Ustalona z góry jakość zamawianego produktu nie wymaga indywidualnego określenia przez Zamawiającego. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze wzorem umowy, zawierają standardy jakościowe odnoszące się do istotnych cech produktu, w szczególności: określenie zamawianego asortymentu, charakterystykę produktu, częstotliwość/termin dostawy, zasady reklamacji wadliwego towaru. Łączna wartość oferty powinna zawierać: a) cenę jednostkową netto zawierającą koszty transportu i ubezpieczenia itp,; b) wartość podatku VAT; c) wartość brutto; cena powinna być wyrażona w polskich złotych (cyfrowo i słownie). 2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile ww. sytuacja dotyczy Wykonawcy składającego ofertę). 3. Zamawiający nie żąda w niniejszym postępowaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15831000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument składany samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie ustawy Pzp. Wykonawca, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne, np. stosowne pełnomocnictwo. Kopia pełnomocnictwa powinna zostać poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do podejmowania czynności w imieniu Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach