Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023

Przedszkole nr 81 w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-271 Gdańsk, Wilka Krzyżanowskiego 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole nr 81 w Gdańsku
  Wilka Krzyżanowskiego 2
  80-271 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 190574877
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://p81.edu.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: dostawa artykułów ogólnospożywczychCzęść 2: Dostawa produktów mleczarskichCzęść 3: Dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarniczychCzęść 4: Dostawa mrożonekCzęść 5: Dostawa rybCzęść 6: Dostawa mięsa i wędlin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach