Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka ogłasza przetarg

 • Adres: 80-419 Gdańsk, Lilli Wenedy 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 24 im. Gustawa Morcinka
  Lilli Wenedy 19
  80-419 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000214132
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sp24.edu.gdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdańsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1: Dostawa artykułów ogólnospożywczych oraz produktów mleczarskichCzęść 2: Dostawa pieczywa oraz wyrobów piekarniczychCzęść 3: Dostawa mrożonekCzęść 4: Dostawa ryb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-15

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach