Przetargi.pl
„Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej mieszczącej się w Zespole Szkół Publicznych w Borowie”.

Zespół Szkół Publicznych w Borowie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-160 Borów, ul. Wrocławska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-71 3933029 , fax. 0-71 3933029
 • Data zamieszczenia: 2020-02-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych w Borowie
  ul. Wrocławska 24
  57-160 Borów, woj. dolnośląskie
  tel. 0-71 3933029, fax. 0-71 3933029
  REGON: 93291611100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zsp.borow.gwborow.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej mieszczącej się w Zespole Szkół Publicznych w Borowie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, mięs i wędlin, pieczywa, nabiału, warzyw i owoców, jaj i mrożonek na potrzeby żywienia zbiorowego do stołówki szkolno-przedszkolnej działającej przy Zespole Szkół Publicznych w Borowie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części. Opisy poszczególnych części (grup) zamówienia (od nr 1 do nr 7), ich zawartość i ilość podano w Formularzach asortymentowo-cenowych, które stanowią odpowiednio do danej części załączniki do SIWZ od nr 2.1 do nr 2.7. (dostępne w oddzielnych zakładkach głównego pliku o nazwie Formularz asortymentowo-cenowy). Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. W każdym z tych zadań oferty będą rozpatrywane i oceniane odrębnie. Oferta częściowa musi obejmować całość zadania wraz z dowozem i wniesieniem artykułów do siedziby (kuchni/magazynu) Zamawiającego. Nie można złożyć oferty na niektóre elementy z jednej lub kilku części. Oferty nie obejmujące przynajmniej jednej całej części, będą odrzucone. Na wykonanie każdej części zostanie zawarta odrębna umowa. 2. Realizacja dostaw Formularze asortymentowo-cenowe będące integralną częścią SIWZ zawierają wykaz asortymentu i ilości produktów spożywczych, które stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres trwania umowy. Wielkości podane w OPZ są wielkościami szacunkowymi (przewidywanymi). W wyliczeniach podanych w tabelach Zamawiający opierał się na ilościach zużytych do przygotowania posiłków w latach poprzednich. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych wielkości z przyczyn od niego niezależnych np. absencja uczniów, zmiana stanu ilościowego dzieci, zmiana planu zajęć w nowym roku szkolnym(np. dodatkowe dni wolne, wycieczki itp. oraz z częściowym wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. miesiąca lipca w roku 2020 i 2021. Niewykorzystanie całości zamówienia wymienionego w formularzu asortymentowo-cenowym dla danych części nie stanowi niewykonania ani nienależytego wykonania umowy i z tego tytułu nie przysługują Wykonującemu żadne roszczenia. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami – według zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Prognozowany wykaz liczby dostaw artykułów spożywczych w tygodniu dla: Części 1 - dostawa produktów mleczarskich Dostawa nabiału i produktów mleczarskich musi odbywać się następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu lub w zależności od potrzeb Zamawiającego w godzinach od 6.00 do 7.00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturze podanej w załączniku ofertowym. Części 2 - dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych Dostawa mięsa i przetworów mięsnych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy mięsa i przetworów mięsnych wynosi od 3 do 4 razy w tygodniu w godzinach od 5.30 do 6.30. Części 3 - dostawa pieczywa i wyrobów ciastkarskich Dostawa pieczywa odbywać się będzie codziennie w godzinach od 5.30 do 6.30. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Pozostałe produkty typu słodkie bułki, bułka tarta będą zamawiane w zależności od potrzeb za uprzednim powiadomieniem telefonicznym lub pisemnym. Części 4 – dostawa produktów rolnictwa i ogrodnictwa (owoce, warzywa) Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Średnia częstotliwość dostawy 3 razy w tygodniu w godzinach od 6.00 do 7.00. Części 5 – dostawa mrożonek , w tym ryb mrożonych Dostawa mrożonek i ryb odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień w godzinach od 6.00 do 8.00. Części 6 – dostawa różnych produktów spożywczych, oleje, produkty przemiału ziarna, pozostałe Dostawa artykułów spożywczych odbywać się będzie w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Towar musi być dostarczony w terminie do 2 dni od daty złożenia telefonicznego lub pisemnego zamówienia. Średnia częstotliwość dostawy 1 raz na tydzień w godzinach od 6.00 do 8.00. Towar musi być dostarczany w opakowaniach i gramaturze podanej w załączniku ofertowym. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania próbek towarów w celu sprawdzenia i porównania jakości towaru dostarczanego do szkoły. Części 7 - dostawa jaj Dostawa warzyw i owoców odbywać się będzie w zależności od potrzeb zamawiającego. Towar musi być dostarczony następnego dnia od daty złożenia zamówienia telefonicznego lub pisemnego. Średnia częstotliwość dostawy 2 razy w tygodniu w godzinach od 6.00 do 8.00. Artykuły spożywcze będą dostarczane w ilości zgodnej z zamówieniami częściowymi składanymi przez osoby upoważnione, telefonicznie bądź pisemnie najpóźniej do godz. 9.00 dnia/dni poprzedzających dostawę wg cen określonych w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy odpowiednio do każdej części. Ceny określone w formularzu asortymentowo-cenowym do umowy obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy i nie mogą ulegać zmianie za wyjątkiem przypadków określonych w umowie. Szczegółowe warunki płatności i realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 3. Wymagania stawiane Dostawcy 3.1 Dostawca zobowiązany jest do dostawy produktów, które są dopuszczone do sprzedaży i które spełniają wymagania (w zależności od zaoferowanej przez Wykonawcę części zamówienia) wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności określone w: - rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1154) - ustawie z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015, poz. 594 z późn. zmian.) – w tym HACCP - ustawie z 21.12.2000r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 poz. 2212 z późn. zm.) - ustawie z 16.12.2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2017 poz. 242 z późn. zm.) - rozporządzeniu (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29.04.2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z późn. zm.) - rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23.12.2014r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015r. poz. 29 z późn. zm.) 3.2. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu artykułów spożywczych dobrej jakości tj: świeżych, I gatunku, czystych, bez objawów chorób pleśni, bez obcych zapachów, (nie robaczywych -dotyczy warzyw i owoców, nie kruszących się, dopieczonych – dotyczy pieczywa), właściwej gramaturze oraz z właściwym terminem przydatności do spożycia. Jakość sprzedawanego towaru będzie zgodna z wymaganiami Polskich Norm. Towary będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.3. Asortyment musi być dostarczany w zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach, które będą posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu. Pojemniki oraz opakowania muszą posiadać atest PZH odnoście dopuszczenia do kontaktu z żywnością, ponadto by dostawy realizowane były zgodnie z zasadami „dobrej praktyki higienicznej” dotyczy to głównie: stanu higienicznego samochodu, higieny osobistej kierowcy, daty przydatności do spożycia, temperatury przewozu, 3.4. Ilość dostarczonego towaru ma być zgodna z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego. 3.5. W przypadku nie przestrzegania terminu dostaw oraz powtarzających się uchybień w realizacji warunków umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo zerwania umowy bez wypowiedzenia. 3.6. Mięso i wędliny powinny być świeże, nie mrożone, dostarczane w czystych, zamkniętych pojemnikach do przewozu mięsa i wędlin. W przypadku mięsa i produktów mięsnych wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym, będącym przedmiotem zamówienia 3.7. Mrożonki mają być dostarczane do Zamawiającego w formie nie rozmrożonej. 3.8. Jaja, przy każdej dostawie, muszą posiadać dokument identyfikacyjny dla jaj konsumpcyjnych spełniających wymogi art. 27 ust. 3 ustawy z dn. 20.01.2004 r. o wymaganiach weterynaryjnych produktów pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. nr 33, poz. 288 z późn. zm.). 3.9. Każdy pojazd, którym będzie dostarczana żywność musi posiadać decyzję Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego stwierdzającą spełnienie warunków do higienicznego przewozu określonych produktów (art. spożywcze, warzywa, owoce, jaja, mięso i wędliny itp.). 3.10. Odbiór towaru odbywać się będzie w miejscu określonym w ust. 2, przy czym Zamawiający potwierdzi na piśmie przyjęcie dostawy, co jest podstawą uzyskania zapłaty za dostarczony towar. 3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach. 3.12.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od szczegółowego opisu warunku dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony dla odpowiedniej części zamówienia formularz OFERTY PRZETARGOWEJ oraz formularz asortymentowo-cenowy – o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załączniki nr 1 (wskazując w treści formularza odpowiednio część na która składa ofertę) i nr od 2.1 do 2.7 (odpowiednio dla danej części zamówienia) do SIWZ; b) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu rejestracyjnego lub, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym; konsorcja, spółki cywilne), dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy-JEŚLI DOTYCZY: c) OŚWIADCZENIA WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 3 wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) –oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie; d) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodne ze wzorem załącznika nr 6 do SIWZ – JEŚLI DOTYCZY; e) Oświadczenie czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez podwykonawców, zgodnie ze wzorem załącznika nr 5 do SIWZ- JEŚLI DOTYCZY. Do oferty nie należy dołączać oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej –Wykonawca sam składa bez wzywania Zamawiającego w terminie 3 dni od ukazania się na stronie Zamawiającego informacji z otwarcia ofert). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach