Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2019-3

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" ogłasza przetarg

 • Adres: 15703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A/210
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 511 078 , fax. 856 511 078
 • Data zamieszczenia: 2018-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji"
  ul. Zwycięstwa 10A/210
  15703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 511 078, fax. 856 511 078
  REGON: 5224380200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsgarbary.cba.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych 2019-3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych artykułów spożywczych wg. opisu rodzajowo-ilościowego określonego w załączniku nr 1 do siwz. (Produkty sypkie, suche itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (załącznik nr 1 do siwz), Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do siwz, )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach