Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy acetonitrylu dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
  wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  REGON: 000001614
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przetargi.pwr.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy acetonitrylu dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy acetonitrylu dla Katedry Chemii Biologicznej i Bioobrazowania Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 SWZ. 3. Przedmiot niniejszej umowy realizowany jest w ramach różnych projektów w tym w ramach projektu „Challenges in the design of selective activity-based probes for proteolytic enzymes” w Programie TEAM, będącym Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4,4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R. Nr umowy TEAM/2017-4/32.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy (OPZ) .W przypadku zmniejszenia zakresu zamówienia w trakcie wykonywania umowy, Zamawiający zobowiązuje się do wykorzystania: min. 50 % wartości przedmiotu zamówienia zawartego w OPZ. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia, będący projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Kod CPV: 33696500-0 Odczynniki laboratoryjne. Dostawa na adres: Politechnika Wrocławska ul. Na Grobli 15, budynek L1, pokój 59, 50-421 Wrocław.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach