Przetargi.pl
Sukcesywna sprzedaż i dostawa testów diagnostycznych, podłóż mikrobiologicznych i laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użycia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 7144332, 7144505 , fax. 427 144 530
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
  ul. Parzęczewska 35
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  tel. 42 7144332, 7144505, fax. 427 144 530
  REGON: 67763600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitale.lodzkie.pl/zgierz/bip/pl/c/zamowienia-publiczne.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna sprzedaż i dostawa testów diagnostycznych, podłóż mikrobiologicznych i laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użycia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna sprzedaż i dostawa testów diagnostycznych, podłóż mikrobiologicznych i laboratoryjnego sprzętu jednorazowego użycia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 z podziałem na pakiety: Pakiet 1:Badania metodą IF plus testy typu LINE, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.69.65.00-0. Pakiet 2:Badania metodą ELISA- zestaw do wykrywania przeciwciał IgG anty-CCP, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.69.65.00-0. Pakiet 3: Podłoża stałe i płynne, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.69.65.00-0. Pakiet 4:Krążki z antybiotykami, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.69.65.00-0. Pakiet 5:Szczepy wzorcowe, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.69.65.00-0. Pakiet 6: Test do szybkiej indentyfikacji bakterii wytwarzających karbapenemazy, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.16.25-7 Pakiet 7: Test kasetowy immunochoromatograficzny do diagnostyki zakażeń Norovirusem, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.16.25-7 Pakiet 8: Test kasetowy immunochromatograficzny do diagnostyki zakażeń Campylobacter w kale, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.16.25-7 Pakiet 9: Pojemniki na kał, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.10.00-0 Pakiet 10: Sterylne pojemniki na mocz, określone we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 33.14.16.15-4 6.2. Szacunkowy wykaz dostaw na czas obowiązywania umowy zawiera „Formularz cenowy” - załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Warunki wymagalne dla poszczególnych pakietów zostały określone w SIWZ. Termin wykonania zamówienia: a) pakiet 1 do 15.05.2021, b) pakiet 2 do 02.07.2021, c) pakiety od 3 do 10: 24 m-ce, licząc od daty obowiązania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 2.1.1. nie podlegają wykluczeniu; 2.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Zamawiający nie określa żadnych warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1. Wykaz oświadczeń i dokumentów – składanych wraz z ofertą: a) Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia- załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oświadczenie musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, b) Ogólny Formularz Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. c) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ. d) Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. e) w celu oceny oferty pod względem jej zgodności z opisem przedmiotu zamówienia i potwierdzenia warunków wymagalnych, określonych w dalszej części SIWZ, Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1. Dotyczy Pakietu 1, 2, 3, 5, 6, 7: Oryginalne (w języku producenta) oraz przetłumaczone w języku polskim metodyki badań dla całego asortymentu z danego pakietu, 2. Dotyczy Pakietu 3: przykładowe certyfikaty analizy kontroli jakości (minimum 3 wybrane przez Wykonawcę certyfikaty), 3. Dotyczy Pakietu 3: kolorowe foldery dla podłóż chromogennych (poz. 9-14) 4. Dotyczy Pakietu 3: Pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich podłóż, 5. Dotyczy Pakietu 4: ulotki metodyczne producenta krążków ( cały asortyment) i przykładowe świadectwo kontroli jakości 3 różnych krążków antybiotykowych, które powinno zawierać: nazwę producenta, nazwę antybiotyku, stężenie, numer serii, date ważności-kontrolę stężenia antybiotyku na krążku, kontrole na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w mm dla każdego szczepu kontrolnego 6. Dotyczy Pakietu 4: Pozytywnej opinii KORLD dla wszystkich krążków antybiotykowych, która jest potwierdzeniem jakości otrzymywanych krążków oraz ich bezpieczeństwa stosowania w procesie diagnostycznym, 7. Dotyczy Pakietu 5: świadectwa kontroli jakości dla całego asortymentu, 8. Dotyczy Pakietu 9, 10: kserokopia świadectwa dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, 9. Dotyczy Pakietu 3: próbek z poz. od 9 do 14 (podłoża chromogenne), po jednym najmniejszym fabrycznie zamkniętym opakowaniu do oceny zgodności barwy z kolorowym folderem. Próbki powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem : „próbki do przetargu nieograniczonego - PN/XXI/2019, i dostarczone do dnia 24.05.2019 roku godz. 11.45 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do przetestowania nie będą podlegały zwrotowi. Do próbek należy dołączyć wykaz asortymentu z określeniem nazwy Wykonawcy, numeru Pakietu i numeru pozycji dla której złożono próbki. 10. Dotyczy Pakietu 4: próbek po jednym najmniejszym fabrycznie zamkniętym opakowaniu krążków z dowolnej pozycji formularza cenowego. Próbki powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem : „próbki do przetargu nieograniczonego - PN/XXI/2019, i dostarczone do dnia 24.05.2019 roku godz. 11.45 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do przetestowania nie będą podlegały zwrotowi. Do próbek należy dołączyć wykaz asortymentu z określeniem nazwy Wykonawcy, numeru Pakietu i numeru pozycji dla której złożono próbki. 11. Dotyczy Pakietu 9, 10: próbek po jednym najmniejszym fabrycznie zamkniętym opakowaniu pojemników z dowolnej pozycji formularza cenowego, opisanych przez producenta nazwą i numerem katalogowym. Próbki powinny być zapakowane w oddzielne pudełko opatrzone napisem : „próbki do przetargu nieograniczonego - PN/XXI/2019, i dostarczone do dnia 24.05.2019 roku godz. 11.45 tj. terminu składania ofert. Przekazane przez Wykonawcę nieodpłatnie próbki do przetestowania nie będą podlegały zwrotowi. Do próbek należy dołączyć wykaz asortymentu z określeniem nazwy Wykonawcy, numeru Pakietu i numeru pozycji dla której złożono próbki. f) w celu dokonania oceny w kryterium „walory użytkowe” Zamawiający żąda załączenia do oferty: 1. Dotyczy Pakietu 1, 2, 3, 7, 8: Oryginalne (w języku producenta) oraz przetłumaczone w języku polskim metodyki badań dla całego asortymentu z danego pakietu, 2. Dotyczy pakietu 3: ostatni raport walidacji warunków transportu - jeśli Wykonawca posiada 3. Dotyczy pakietu 3: certyfikat kompetycyjności podłóż chromogennych z systemem Vitek 2.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach