Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2023

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie ogłasza przetarg

 • Adres: 06-430 Gołotczyzna, Ciechanowska 18b
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie
  Ciechanowska 18b
  06-430 Gołotczyzna, woj. mazowieckie
  REGON: 000861877
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bratne.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa żywności do Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie w roku 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  artykuły ogólnospożywcze, sypkie, przyprawy, oraz produkty mleczne z długim terminem przydatności do spożyciamięso i przetwory mięsnenabiał (mleko i jego przetwory)mrożonkiRyby mrożone, wędzone, przetwory rybnepieczywojajawarzywa i owoce
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania),2) Nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8 ustawy Pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania)3) którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach