Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-413 Wrocław, pl. Hirszfelda
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3689584 , fax. 71 36 89 583; 36 89 234
 • Data zamieszczenia: 2020-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
  pl. Hirszfelda 12
  53-413 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3689584, fax. 71 36 89 583; 36 89 234
  REGON: 00029009600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.DCO.COM.PL

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – buty operacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa z podziałem na 5 pakietów: Pakiet nr 1 – prześcieradła, podkłady, poszwy, koszule, Pakiet nr 2 – poduszki, koce, Pakiet nr 3 – obuwie operacyjne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia podany został w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ . 3.2. Parametry opisane w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ jako wymagane parametry techniczno-użytkowe stanowią wymagania graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 3.3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji przedmiotu zamówienia określa dodatkowo projekt umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ „Projekt umowy”. 3.4. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39512100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . . 9nWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: łącznie: 2130 zł , w tym: Pakiet nr 1 – 880,00 zł, Pakiet nr 2 – 300,00 zł, Pakiet nr 3 – 950,00 zł,
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) załącznik nr 2 do SIWZ Wypełniony i podpisany Arkusz asortymentowo-ilościowo-cenowy - załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający prosi o złożenie załącznika nr 1 w formie elektronicznej (prosimy o dołączenie płyty CD). W nagłówku wersji elektronicznej należy wpisać nazwę i adres firmy. Podpisane oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 3 do SIWZ) Dowód wniesienia wadium. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. 2015 poz. 783 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach