Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, preparatów stosowanych w stomatologii oraz materiałów eksploatacyjnych do systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Batorego 44
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25 , fax. 22 779 09 90, 22 779 09 99
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Batorego 44 44
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 22 778 26 00, 22 778 26 25, fax. 22 779 09 90, 22 779 09 99
  REGON: 14637864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-otwock.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, preparatów stosowanych w stomatologii oraz materiałów eksploatacyjnych do systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych, preparatów stosowanych w stomatologii oraz materiałów eksploatacyjnych do systemu MULTIFILTRATE firmy Fresenius Medical Care.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 4 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331418008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne, które należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym Nr konta 27 8001 0005 2001 0007 9817 0002 przed upływem terminu składania ofert z zaznaczeniem Wadium w postępowaniu nr 25/2014.Wysokość wadium wynosi: dla zadania nr 1 - 120,00 zł, dla zadania nr 2 - 100,00 zł,dla zadania nr 3 - 170,00 zł, dla zadania nr 4 - 300,00 zł.2.Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki pieniężne z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku zabezpieczenia oferty inną formą wadium, oryginał dowodu wniesienia wadium będzie załączony do oferty.3.Wadium może być wniesione tylko w formie określonej art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj.:a)w pieniądzu;b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych;e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 4.Dowód wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy wnieść w taki sposób, by nie tworzył z nią całości tj. był nie ponumerowany i niezwiązany na stałe z ofertą; 5.Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty właściwą formą wadium podlega wykluczeniu z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą w trybie art. 24 ust. 4 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-otwock.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach