Przetargi.pl
,,Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Lipce w roku 2023’’.

GMINA LIPKA ogłasza przetarg

 • Adres: 77-420 Lipka, ul. Kościuszki 28
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672665022
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA LIPKA
  ul. Kościuszki 28
  77-420 Lipka, woj. wielkopolskie
  tel. 672665022
  REGON: 570791371
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminalipka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Sukcesywna dostawa wraz z transportem i rozładunkiem oleju opałowego lekkiego do dwóch budynków Szkoły Podstawowej w Lipce w roku 2023’’.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego w roku 2023 do zbiorników olejowych znajdujących się w kotłowniach budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II ul. Szkolna 6 i Gajowa 4., w ilości około 90 m3 -90 000 litrów z możliwością zmiany łącznej ilości wynikającą z panujących warunków atmosferycznych.Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówieniazostał określony w:* załączniku nr 1 do SWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”.* załączniku nr 2 do SWZ – „Projektowane postanowienia umowy”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie przez podmiot uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:* w zakresie „uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej” Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem, stosownie do art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zm.);W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt. 8.2.2. musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych,* może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 11.1 SWZdane umożliwiające dostęp do tych środków;* podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w pkt 11.1 SWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach