Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych do siedziby Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, Chocimska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22)8497612 , fax. +48 (22)5421268
 • Data zamieszczenia: 2020-07-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego -Państwowy Zakład Higieny
  Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22)8497612, fax. +48 (22)5421268
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzh.gov.pl/; https://nizp-pzh.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa testów diagnostycznych do siedziby Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa testów diagnostycznych do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularze asortymentowo-cenowe. 3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 Części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141625-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach