Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.

Miejski Zespół Żłobków w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 91-063 Łódź, ul. Zachodnia
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6322361 , fax. 426 322 361
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
  ul. Zachodnia -
  91-063 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6322361, fax. 426 322 361
  REGON: 43517650000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mzz.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa świeżego mięsa i produktów mięsnych do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy świeżego mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, królika oraz konfekcjonowanych wyrobów wędliniarskich o wysokiej jakości zdrowotnej, zapewniających bezpieczeństwo konsumenta. Dostawy będą realizowane przez okres 12 miesięcy, 2-3 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w dniach pracy żłobków w godzinach 06:30-08:00 do każdego ze żłobków objętych dostawą (o ile nie wystąpią braki w zamawianym asortymencie). Zamawiający zastrzega sobie prawo do miesięcznej przerwy w zamawianiu dostaw do części placówek w miesiącu lipcu i sierpniu oraz w przypadku zaistnienia sytuacji jakiej Zamawiający nie mógł przewidzieć.Ze względu na planowane otwarcie dwóch nowych placówek (dzielnica Widzew oraz Nowosolna) – od dnia 01-12-2019r dostawa odbywać się będzie do 32 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca: był wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiada siedzibę – Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku dokumentując posiadanie takiego wpisu. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wpisu do właściwego rejestru; był wpisany do rejestru zakładów zezwalającego na działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością, zatwierdzającego zakres prowadzonej działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r. Nr 106, poz. 730). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie wpisu do właściwego rejestru; spełniał wymagania w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014r. poz. 1577, z 2015r. poz. 1893), posiadał dokument wydany przez właściwy terytorialnie organ Inspekcji Weterynaryjnej lub decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia, warunkowego zatwierdzenia lub przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zakładów, które wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oraz na wezwanie decyzji administracyjnej o spełnianiu wymagań w zakresie jw.,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach