Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

WS SPZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, Chałubińskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
 • Data zamieszczenia: 2020-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WS SPZOZ
  Chałubińskiego 7
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. (68)3882285, , fax. (68)3871281
  REGON: 97077473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip1.szpital-nowasol.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku( trokary, kanikule, narzędzia laparoskopowe, refraktory) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2.1 -2.6 do SIWZ. 2.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie warunki podane w formularzu cenowym oraz spełniać wszystkie wymagania zgodnie z jego przeznaczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11. Inne oświadczenia i dokumenty. 1.Wypełniony Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ. 2.Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1 -2.6 do SIWZ. 3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 4.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. 6. .Wykonawca zobowiązany jest do przesłania próbek w celu dokonania oceny jakości zaoferowanego przedmiotu zamówienia: Pakiet I pozycja 1, 2, 3 ,4 ,5, 6 ,8,9,10,11 – po 1 sztuce, Pakiet II pozycja od 1 do 11 – po 1 sztuce, Pakiet III pozycja 1,2,5,6 – po 1 sztuce, Pakiet IV pozycja od 1 do 4 – po 1 sztuce, Pakiet V pozycja 1 – 1 sztuka Próbki oferowanego przedmiotu zamówienia muszą być dokładnie opisane ( zawierać nazwę producenta, nr. Katalogowyn nazwę oznaczenia pakietu oraz numer pozycji której dotyczy w celu weryfikacji zgodności próbki z zaoferowanymi parametrami). Zamawiający zastrzega ,iż próbki stanowiące treść oferty nie podlegają zwrotowi. Nie dostarczenie wraz z ofertą próbek skutkować będzie odrzuceniem oferty. Próbki do oceny jakości nie podlegają uzupełnieniu ani zwrotowi. Próbki powinny być złożone w zamkniętym opakowaniu, oznaczone „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”, nie otwierać przed 21.02.2020r. godz. 10:30"

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach