Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2020 r.

Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Nowopolna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 065 540 13 04, , fax. 0-65 540 47 13
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o.o.
  Nowopolna 5
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 065 540 13 04, , fax. 0-65 540 47 13
  REGON: 08039538700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuw.wschowa.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa rur i armatury wodociągowej na potrzeby Zakładu Usług Wodnych we Wschowie Sp. z o. o. w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych rur i armatury wodociągowej Ilości poszczególnych asortymentów są podane w załączniku nr 4 do SIWZ. Ilości poszczególnych pozycji są szacunkowe i służą tylko i wyłącznie do oceny ofert. Ilości te mogą ulegać zwiększeniu w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego do 20% zamówionych ilości dostaw. Zamawiający zastrzega, że w przypadku braku zapotrzebowania ilości zamówionych poszczególnych asortymentów mogą nie być zrealizowane w całości. Zamówienia realizowane będą w cenach jednostkowych określonych w formularzu cenowym oferenta .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach