Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 ”

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W GDYNI ogłasza przetarg

 • Adres: 81-571 Gdynia, Chwaszczyńska 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586291269
 • Data zamieszczenia: 2023-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W GDYNI
  Chwaszczyńska 26
  81-571 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 586291269
  REGON: 367992951
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zsp4gdynia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa produktów spożywczych na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Gdyni przy ul. Chwaszczyńska 26 ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych na rzecz Zamawiającego : Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Gdyni przy ul.Chwaszczyńskiej 263.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części :3.2.1. Część 1 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych ;3.2.2. Część 2 sukcesywne dostawy : Pieczywa, świeżych wyrobów piekarniczych i cukierniczych,3.2.3. Część 3 obejmująca sukcesywne dostawy : Wyroby garmażeryjne;3.2.4. Część 4 obejmująca sukcesywne dostawy : Jaj;3.2.5. Część 5 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów głęboko mrożonych3.2.6. Część 6 obejmująca sukcesywne dostawy : Produktów mleczarskich , mleka i drożdży;3.2.7. Część 7 obejmująca sukcesywne dostawy : Pozostałych artykułów spożywczych;3.2.8. Część 8 obejmująca sukcesywne dostawy: Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych;3.2.9. Część 9 obejmująca sukcesywne dostawy: Świeżych ryb i filetów rybnych, ryb głęboko mrożonych , wędzonych ;3.2.10. Część 10 obejmująca sukcesywne dostawy: Warzyw i owoców3.2.11. Część 11 obejmująca sukcesywne dostawy : Napojów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach