Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie

Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 35-064 Rzeszów, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Rzeszów - Urząd Miasta Rzeszowa
  ul. Rynek 1
  35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie
  REGON: 000650614
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 37 w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów mleczarskich. Przedmiot zamówienia realizowany będzie sukcesywnie, partiami - wg zapotrzebowania Zamawiającego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 06:30 do 07:30 maksymalny termin realizacji dostaw sukcesywnych (każdej partii) artykułów - do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia (pisemnie lub poczta elektroniczną lub telefonicznie). Termin ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego - termin realizacji dostawy od złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga dostarczenia towaru wolnego od wad. Wykonawca w przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego iż jakość i/lub ilość dostarczonych produktów jest niezgodna ze złożonym zamówieniem (towar wadliwy) zobowiązany jest w czasie do 3 godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie lub osobiście na podstawie spisanego protokołu) do dostarczenia artykułu/ów właściwego/ych tj. wolnego od wad. Czas ten może ulec skróceniu zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym w druku oferta (w ramach kryterium pozacenowego – czas reakcji). Wielkość/Zakres: deser o smaku truskawkowym – 4500 szt., jogurt naturalny (10 g tłuszczu) – 170 kg, jogurt naturalny (3 g tłuszczu) – 70 kg, jogurt do picia – 13000 szt., jogurt owocowy – 5600 szt., masło – 1800 szt., mleko – 8500 l, ser żółty – 340 kg, ser biały – 500 kg, serek homogenizowany – 3700 szt., śmietana 18% - 800 l, serek puszysty – 2600 szt., serek smakowy – 2400 szt2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do specyfikacji;2) projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z załącznikiem
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach