Przetargi.pl
„Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich - nabiału dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie – część nr 3”

Zespół Kształcenia i Wychowania ogłasza przetarg

 • Adres: 83-115 Swarożyn, ul. Wyzwolenia 18
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 536 93 29
 • Data zamieszczenia: 2023-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia i Wychowania
  ul. Wyzwolenia 18
  83-115 Swarożyn, woj. pomorskie
  tel. 58 536 93 29
  REGON: 192925281
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich - nabiału dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie – część nr 3”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIANazwa części nr 3: „Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich - nabiału dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie – część nr 3”1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty jest w załączniku do Zaproszenia tj. projekt umowy oraz wykazie asortymentu załącznik do Zaproszenia (tzw. Formularz cenowy) będącego przedmiotem zamówienia w części nr 3, który będzie stanowić załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach