Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów higienicznych i czyszczących z podziałem na części: część 1 Sukcesywna dostawa worków na śmieci, mydła, wkładów do pisuarów, rękawiczek lateksowych, papieru toaletowego, ręczników papierowych, część 2 Sukcesywna dostawa chemicznych środków czyszczących i dezynfekujących.

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717 711 500 , fax. 717 711 510
 • Data zamieszczenia: 2019-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 717 711 500, fax. 717 711 510
  REGON: 93304118100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów higienicznych i czyszczących z podziałem na części: część 1 Sukcesywna dostawa worków na śmieci, mydła, wkładów do pisuarów, rękawiczek lateksowych, papieru toaletowego, ręczników papierowych, część 2 Sukcesywna dostawa chemicznych środków czyszczących i dezynfekujących.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa produktów higienicznych i czyszczących z podziałem na części: część 1 Sukcesywna dostawa worków na śmieci, mydła, wkładów do pisuarów, rękawiczek lateksowych, papieru toaletowego, ręczników papierowych, część 2 Sukcesywna dostawa chemicznych środków czyszczących i dezynfekujących, zwanych dalej Produktami. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Formularzu Asortymentowo-Cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do SIWZ dla części nr 1 oraz 2b do SIWZ dla części nr 2. 3. Podana ilość Produktów wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ dla części nr 1, 2b do SIWZ dla części nr 2 jest wielkością szacunkową, którą Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięć ilościowo-asortymentowych w granicach do 10% każdego asortymentu w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do zamawiania mniejszych lub większych ilości danego asortymentu w stosunku do ilości określonych w załączniku nr 2a do SIWZ dla części nr 1, 2b do SIWZ dla części nr 2, który stanowić będzie odpowiedni załącznik nr 1 do Umowy. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia dla każdego z zadań, tzn. do rezygnacji z objętych Umową części zamówienia w zakresie do 10% wartości Umowy, bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy z tego tytułu. 5. Dostawy Produktów dla każdego z zadań będą realizowane środkami transportu Wykonawcy. Wykonawca ponosi koszty: transportu, dojazdu do siedziby Zamawiającego, rozładunku i wniesienia produktów do pomieszczeń magazynowych Zamawiającego. 6. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi być: pozbawiony wad, opatrzony w odpowiednie oznakowanie zawierające: nazwę producenta, warunki przechowywania, powinien posiadać właściwe atesty, spełniać wymogi określone w obowiązujących dla nich normach. 7. Przedmiot zamówienia musi być dostarczony: w najlepszym gatunku, zgodnie z obowiązującymi normami, nieuszkodzony i zgodny z terminem ważności. 8. Dostawa przedmiotu zamówienia dla każdej z części odbywać się będzie w odpowiednich opakowaniach (zamkniętych i nieuszkodzonych), transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi i przystosowanym do przewozu – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9. Wymagania szczegółowe, zakres oraz ustalenia organizacyjne związane z przedmiotem zamówienia znajdują się we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 10. Miejscem dostawy dla każdego z zadań jest budynek Wrocławskiego Parku Wodnego S.A. przy ul. Borowskiej 99, (50-558) Wrocław. 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): opis Kod CPV Środek do mycia rąk Mydło Środki zapachowe Odświeżacze powietrza Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne Środki czyszczące Produkty z tworzyw sztucznych Papier toaletowy, chusteczki, ręczniki papierowe 33741100-7 33711900-6 33711140-0 39811100-1 33631600-8 39830000-9 19520000-7 33760000-5 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 13. Z powodu potrzeby uporządkowania przedmiotu zamówienia zamówienie podzielone jest na dwie części: część 1 Sukcesywna dostawa worków na śmieci, mydła, wkładów do pisuarów, rękawiczek lateksowych, papieru toaletowego, ręczników papierowych, część 2 Sukcesywna dostawa chemicznych środków czyszczących i dezynfekujących. 14. Wykonawcy muszą złożyć ofertę na wykonanie całości zamówienia. 15. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie. 18. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę żadnych czynności związanych z wykonaniem przedmiotu dostawy. 19. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 20. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 21. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 22. Oferta musi być jednoznaczna i kompleksowa, tj. obejmować cały asortyment przedmiotu zamówienia odnoszący się do konkretnej części/konkretnych części. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi Zamawiającego określone w SIWZ, w Formularzu Asortymentowo-Cenowym zawierającym opis przedmiotu zamówienia dla konkretnej części/konkretnych części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39830000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie żąda dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w powyższym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie prawidłowo wypełnionego oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który złoży ofertę jest zobowiązany złożyć bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego Informacji z sesji otwarcia ofert, która zostanie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.aquapark.wroc.pl w zakładce BIP przetargi: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że istniejące między Wykonawcami powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 2) wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach