Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 68200 Żary, ul. Pszenna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4757600, 4757615 , fax. 684 757 700
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
  ul. Pszenna 2
  68200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4757600, 4757615, fax. 684 757 700
  REGON: 97794709400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnawyspie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych na potrzeby Szpital Na Wyspie Sp. z o.o. w Żarach w ilościach i asortymencie określonym w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.6 Liczba zadań 6: Zadanie nr 1 – Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, Zadanie nr 2 – Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, Zadanie nr 3 – Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych, Zadanie nr 4 – Sukcesywna dostawa aminokwasów, Zadanie nr 5 - Sukcesywna dostawa pierwiastków śladowych, Zadanie nr 6 – Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych. Zaoferowane przez Wykonawcę wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z wymaganiami zasadniczymi zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r, poz. 211 ze zm.). Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania okazania się przez Wykonawcę dokumentem dopuszczającym oferowany wyrób medyczny do obrotu, czyli Deklarację zgodności CE. W/w dokumenty zostaną przekazane na żądanie Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. 2. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać polskim normom przenoszącym normy europejskie lub normom innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 3. Szczegółowy asortyment, ilości oraz minimalne wymagane parametry techniczno-użytkowe przedmiotu zamówienia określają Rozdział II Załączniki nr 1.1 – 1.6 – formularz asortymentowo-cenowy. 4. Termin ważności oferowanych produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 5. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia prawidłowego przedmiotu zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Opisane parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum jakościowe wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne zobowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Przedmiot zamówienia musi być oznakowany przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Uwaga: - Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - 5 części. Za część należy rozumieć „pakiet/zadanie”. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich pakietów. - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. - Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostaw w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego. - Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7. - Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach