Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei ogłasza przetarg

 • Adres: 60834 Poznań, ul. Mickiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 848 10 11, , fax. 61 848 49 90/91
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei
  ul. Mickiewicza 2
  60834 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 848 10 11, , fax. 61 848 49 90/91
  REGON: 31332500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.raszeja.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital Miejski

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, kiedy wykaże się posiadaniem aktualnego zezwolenia na wytwarzanie produktu leczniczego wydanego przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego lub zezwoleniem na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej umożliwiającym sprzedaż produktu leczniczego spoza miejsc wytwarzania, wydanym przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy produktów leczniczych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty, załączniki i oświadczenia: 1.1. Specyfikacja Techniczna Zamówienia – wypełniona i podpisana przez Wykonawcę (Załącznik nr 1 do SIWZ). 1.2. Formularz oferty - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Załącznik nr 2 do SIWZ). 1.3. Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu (Załącznik nr 3 do SIWZ). 1.4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SIWZ). 1.5. Formularz oświadczenia I (Załącznik nr 6 do SIWZ). 1.6. Formularz oświadczenia II (Załącznik nr 7 do SIWZ). 1.7. Informacja o obowiązkach wynikających z przepisów o podatku VAT (Załącznik nr 8 do SIWZ). 1.8. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do używania na terytorium RP, o posiadaniu stosownych aktualnych certyfikatów oraz kart charakterystyk produktu leczniczego i przedstawieniu ich na każde wezwanie Zamawiającego. 1.9. Informacja o godzinach otwarcia hurtowni, magazynu Wykonawcy, zarówno w dni robocze jak i w dni wolne od pracy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach