Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola

STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH ogłasza przetarg

 • Adres: 37-450 Stalowa Wola, Al. Jana Pawła II
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48508082032, +48506656760
 • Data zamieszczenia: 2020-05-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
  Al. Jana Pawła II 25A
  37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. +48508082032, +48506656760
  REGON: 384503002
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1657

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych niniejszym zamówieniem. 2. Zakres zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy dla jednostek organizacyjnych będących jednocześnie płatnikami umowy: 1.) Żłobek Miejski w Stalowej Woli Aleje Jana Pawła II 5A, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651509832, REGON 830009100 2.) Miejski Żłobek Integracyjny w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 55A 37-450 Stalowa Wola NIP 8652565324, REGON 365876488 3.) Przedszkole Nr 1 w Stalowej Woli ul. Niezłomnych 2A, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-15-20-325, REGON 830220609 4.) Przedszkole nr 2 im. Jana Brzechwy w Stalowej Woli ul. Skoczyńskiego 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520354, REGON 830220615 5.) Przedszkole nr 4 w Stalowej Woli ul. Melchiora Wańkowicza 72/1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651733311, REGON: 830220704 6.) Przedszkole nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli ul. Mieszka I-go 5, 37- 450 Stalowa Wola NIP: 8651776579, REGON: 830220710 7.) Przedszkole nr 6 w Stalowej Woli ul. Partyzantów 10, 37-450 Stalowa Wola NIP 865-14-94-792, REGON 830220727 8.) Przedszkole nr 9 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 5, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494800, REGON 830220740 9.) Przedszkole nr 10 w Stalowej Woli im. Marii Konopnickiej Al. Jana Pawła II 11 37-450 Stalowa Wola NIP 8651520377, REGON 830220756, 10.) Przedszkole nr 11 w Stalowej Woli al. Jana Pawła II 6, 37-450 Stalowa Wola NIP 8651494384, REGON: 830220762 11.) Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli ul. Obrońców Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651522034, REGON: 830220791 telefon: 15 842-49-03 12.) Przedszkole nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli ul. Józefa Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427264, REGON: 830220816 13.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego w Stalowej Woli Ul. Romana Dmowskiego 9, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427287, REGON: 000837413 14.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bohaterów Westerplatte w Stalowej Woli ul. Prymasa Wyszyńskiego 14, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651426997, REGON: 000837420 15.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Stalowej Woli Ul. Niezłomnych 1 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651427270, REGON: 000837436 16.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Ul. Energetyków 18 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450665, REGON: 000837442 17.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Ul. Wojska Polskiego 9 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651450926, REGON: 001321670 18.) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli ul. J. Poniatowskiego 55, 37-450 Stalowa Wola NIP: 8651451328, REGON: 830003591 3. Szczegółowe wymagania jakościowe oraz terminy sukcesywnych dostaw dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola objętych przedmiotowym zamówieniem zostały zawarte w załączniku nr 2 do SIWZ - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw pieczywa. 4. Wykonawca zrealizuje dostawy do siedziby poszczególnych Zamawiających własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Rozładunek wraz z wniesieniem następuje do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 5. Wykonawca na życzenie Zamawiającego nieodpłatnie użyczy pojemników, skrzynek itp. przy każdorazowej dostawie na okres do następnej dostawy. 6. Wszystkie objęte zamówieniem produkty dostarczane muszą być w odpowiednich opakowaniach oraz skrzynkach (materiał opakowaniowy dopuszczony do kontaktu z żywnością). 7. Dostawy będą realizowane systematycznie w ilościach i terminach określonych przez Zamawiającego w terminie wskazanym w załączniku nr 2 - Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji sukcesywnych dostaw pieczywa, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, e-mailowym lub osobistym poszczególnych Zamawiających/ jednostek organizacyjnych. 8. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości poszczególnego asortymentu wymienionego w Formularzach Rzeczowo-cenowych załączniku nr 1. Poszczególnym Zamawiającym przysługuje prawo zamówienia wszelkich wymienionych produktów w formularzu rzeczowo-cenowym załącznik nr 1 (nawet w przypadku wskazania w pozycji ilościowej „0”) po cenach jednostkowych. 9. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu Rzeczowo-Cenowym - Załącznik nr 1 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu Rzeczowo-Cenowym nie mogą ulec zmianie przez cały okres realizacji umowy. 10. W razie dostarczenia produktów niespełniających wyżej wymienionych warunków (towar nieświeży, czerstwy, rozpadający się, o nieodpowiednim zapachu, pleśń), Zamawiający sporządzi protokół odbioru dostawy i zażąda od Wykonawcy wymiany przedmiotu zamówienia na produkty spełniające te wymogi, w ciągu min. 1 godziny a maksymalnie 8 godzin od chwili powiadomienia. Powiadomienie zostanie dokonane przez Zamawiającego faksem, drogą mailową, telefonicznie bądź osobiście, z informacją o przedmiocie dostaw, ilości i różnicy jakościowej. Czas reklamacji stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert (Kt). 11. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1.) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za:  Nie dotyczy; Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2.) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4.) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 11 ppkt 1-3. 5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 11 ppkt 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15811000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) formularz ofertowy; 2) formularz rzeczowo-cenowy – załącznik nr 1; 2. Wraz z ofertą wykonawca winien przesłać wyłącznie w formie elektronicznej wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3; 3) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach