Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, Zygmunta Starego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 340 696 , fax. 322 340 696
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Zygmunta Starego 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 322 340 696, fax. 322 340 696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwicepl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera: ZAŁĄCZNIK NR 3B do SIWZ - Szczegółowe zestawienie znaków w dostawie sukcesywnej ZAŁĄCZNIK NR 3C do SIWZ - Szczegółowe zestawienie znaków w dostawie pilnej. 3. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być wysokiej jakości oraz spełniać wymogi zawarte w niniejszej SIWZ oraz Specyfikacji technicznej. 4. Cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz posiadać krajową deklarację właściwości użytkowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966). Dostarczany Zamawiającemu asortyment nie może być nie starszy niż 6 miesięcy, licząc od daty produkcji. 5. Folie odblaskowe stosowane na licach znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego powinny posiadać znak CE wydany przez uprawnioną jednostkę oraz odpowiednią deklarację zgodności wystawioną przez producenta. Słupki, blachy i inne elementy konstrukcyjne powinny mieć deklarację zgodności z odpowiednimi normami. 6. Zamówienie należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 – 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z późn. zmianami), a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 7. Znaki drogowe pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego winny być wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z późn. zmianami). 8. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów i norm jakościowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany dostosować jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia do aktualnych przepisów i nowych norm. 9. Producent znaków drogowych pionowych ma obowiązek i prawo umieścić na swoim produkcie tylko jedną informację zawierającą: - numer i datę normy tj. PN-EN 12899-1:2010 - typ folii, - miesiąc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji, - nazwę, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujące producenta lub dostawcę jeśli nie jest producentem, - numer krajowej deklaracji, - numer certyfikatu zgodności i numer jednostki certyfikującej. Informacja ma być zawarta wyłącznie na tylnej powierzchni, tak aby była jak najmniej widoczna dla jadących kierowców, o kolorystyce zbliżonej do szarego tła znaku lub urządzenia i ma być wykonana w sposób gwarantujący trwałe związanie ze znakiem lub urządzeniem oraz mieć możliwość ich odczytania przez okres nie krótszy niż okres gwarancji na znak czy urządzenie, np. w postaci wybicia, wytłoczenia, wytrawienia ew. nadruku, malowania czy ewentualnie naklejki lub etykiety wykonanej z folii nie odblaskowej, o powierzchni nie większej niż 30 cm. 10. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż określono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 11. Pierwsza dostawa znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stanowić będzie co najmniej 20% wartości zamówienia, natomiast kolejne dostawy obejmować będą minimum 10 znaków drogowych wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. 12. Podane przez Zamawiającego w Kosztorysie ofertowym – ZAŁĄCZNIK NR 9 ilości poszczególnych znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego objętych zamówieniem mają charakter szacunkowy. 13. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości zamawianych znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania. Zamawiający gwarantuje, że całkowite zamówienie nie będzie niższe niż 80 % łącznej kwoty zamówienia określonej w umowie. Z tego tytułu nie służą Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia. Wobec powyższego Zamawiający zastrzega sobie prawo pomniejszenia wynagrodzenia za faktycznie dostarczone znaki drogowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 14. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 4) Wymagany okres gwarancji: Okres gwarancji na dostarczony asortyment: 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Okres rękojmi nie upłynie wcześniej niż zadeklarowany przez Wykonawcę okres gwarancji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34992200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4 000,00 zł. 2) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert. 3) Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium bez dodatkowych warunków i nieodwołalnie, w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w GETIN NOBLE BANK S.A. O/Gliwice nr 61 1560 1081 0000 9040 0005 2437. Środki pieniężne muszą znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, aby można było uznać wadium za prawidłowo wniesione. 5) Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w SEKRETARIACIE Zamawiającego (pok. 14-15) lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie z dopiskiem "Wadium – Sukcesywna dostawa oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przeznaczonych do ustawienia na drogach powiatowych”. 6) W przypadku składania oferty wspólnej za prawidłowo złożony dokument wadialny uznany zostanie dokument, z którego treści wynikać będzie możliwość żądania przez Zamawiającego od gwaranta realizacji wadium w przypadkach ziszczenia się przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 w stosunku do każdego z wykonawców występujących wspólnie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, • wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: a) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1), oraz b) przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 2), na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikują kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 4) 5.1) i 7) tiret trzeci. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, czy brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach