Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa osobistych pomp insulinowych bezdrenowych

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU ogłasza przetarg

 • Adres: 15-276 Białystok, ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 831 83 88
 • Data zamieszczenia: 2023-01-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYMSTOKU
  ul. M. Curie-Skłodowskiej 24A
  15-276 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 831 83 88
  REGON: 000288610
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uskwb.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa osobistych pomp insulinowych bezdrenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera "Załacznik nr 1 - Formularz cenowy" oraz "Załącznik nr 1.1 - Załącznik do formularza cenowego".
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Sytuacja ekonomiczna lub finansowaZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.Zdolność techniczna lub zawodowaZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-27

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach