Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu

ZAKŁAD POPRAWCZY ogłasza przetarg

 • Adres: 61-369 Poznań, ul. Wagrowska 9
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618773719
 • Data zamieszczenia: 2022-12-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD POPRAWCZY
  ul. Wagrowska 9
  61-369 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618773719
  REGON: 000324197
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu 2. Wspólny słownik zamówień CPV : Kod CPV 09135100-5 (olej opałowy)3. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa (w miarę potrzeb Zamawiającego) oleju opalowego lekkiego na cele grzewcze do siedziby zamawiającego, do jednego zbiornika o pojemności 20 tys. litrów wraz z rozładunkiem (tankowaniem do zbiornika). 4. Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polska Normą PN-C-96024:2020-12 „Przetwory naftowe. Oleje opałowe.”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach